Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Forretningsorden
 
Forretningsorden for forældrebestyrelsen

 

 

 

Mødevirksomhed

Tid: mødet finder sted torsdage fra 17.00 – 19.00

Sted: Børnekæret

Hyppighed: 5 – 6 møder årligt, juli måned undtaget

Fortæring: Sandwich betalt over bestyrelsens konto

 

Dagsorden

Faste punkter:

  • Godkendelse af referat fra sidst
  • Meddelelser fra leder / andre

Derefter åben dagsorden, alle punkter skal være kendte inden mødets start.

Punkter kan påsættes dagsorden ved mødets start, såfremt alle er enige herom.

Et medlem kan begære et pkt. udsat med henblik på yderligere information, hvorefter punktet kan tages op på næste møde.

 

Referat

Referater fra bestyrelsesmøder lægges på den lukkede del af hjemmesiden.

 

 

 

Suppleanter

Suppleanter deltager i samtlige bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

Ikke medlemmer

Indkaldelse af andre til at deltage i et møde, skal så vidt muligt have været drøftet på foregående møde.

Indkaldelse af andre deltagere sker via leder og formand i fællesskab.

 

Afbud

Er du som bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, meldes der afbud til lederen via mail.

Lederen aflyser mødet i fald der er færre end 3 forældre repræsenteret, der arrangeres ikke et erstatningsmøde.

 

 


Sidst opdateret 22. juni 2015