Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Styrelsesvedtægter
 

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i (Ny) Hedensted Kommune.

 

§ 1 Formål

Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder, med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og derved bidrage til, at børnene får en god og tryg opvækst.

 

Dagtilbudene skal skabe mulighed for læring gennem oplevelser og aktiviteter. Dette skal bidrage til at stimulere barnets udvikling, jvf. temaerne i de pædagogiske læreplaner. Desuden skal der skabes læringsmiljøer, der giver barnet rum til leg og læring, hvor barnet kan få samvær, fysisk udfoldelse og mulighed for udforskning af omgivelserne.

 

Dagtilbudene skal arbejde med kompetenceområder, der bl.a. giver børn mulighed for medbestemmelse og medansvar. Som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

 

Forældrene skal have indflydelse på daginstitutionernes overordnede principper, indholdet i tilbuddet, målsætninger m.v., der har betydning for børnenes ophold i dagtilbuddet. Denne indflydelse sikres ved de oprettede forældrebestyrelser.

 

§ 2 Forældrebestyrelsen

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

 

Forældrebestyrelsen består af 3 / 5  forældrerepræsentanter og 1 / 2 medarbejderrepræsentanter afhængig af størrelsen af institutionen.

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

 

I de daginstitutioner, som er normeret til at modtage en særlig gruppe børn med fysiske og / eller psykiske handicap, bør denne gruppes forældre være repræsenteret i bestyrelsen, for at tilgodese disse børn og familiers særlige behov.

 

Udover bestyrelsens medlemmer skal der vælges suppleanter for forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet ophører.

 

Institutionens leder (under fravær souschefen, afdelingsleder eller stedfortræder for distriktsleder) deltager i bestyrelsens møder, som sekretær uden stemmeret.

 

Forældrebestyrelsen i distriktsinstitutioner består af 2 forældre valgt af forældrene i det enkelte hus samt 1 personalerepræsentant valgt i personalekredsen i det enkelte hus.

Udover bestyrelsens medlemmer vælges 1 suppleant for forældrerepræsentanterne fra det enkelte hus og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne fra det enkelte hus.

 

Distriktslederen (i dennes fravær stedfortræder for distriktsleder) deltager som sekretær uden stemmeret. Der henvises i øvrigt til forsøgsaftalen for distriktsledelse.

 

§ 3 Valg til bestyrelsen

 

§ 3 stk. 1 Forældrerepræsentanterne

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden uge 42.  Valget indkaldes og planlægges af den siddende bestyrelse.

 

En enig forældrebestyrelse kan beslutte at foretage valget på anden måde end på et forældremøde.

 

Forældrene vælger i lige år 1 / 2 forældrerepræsentanter og i ulige år 2 / 3 forældrerepræsentanter. Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen.

 

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. 

 

Antallet af forældrebestyrelsesmedlemmer og valgproceduren fastsættes i institutionens egen forretningsorden.

 

I distriktsinstitutionen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. I distriktsinstitutionerne vælges først medlemmer til bestyrelsen, idet disse automatisk bliver medlemmer af forældrerådet. Forældrerådet vælger suppleanter til bestyrelsen.

 

Ved en nyoprettet institution skal der træffes beslutning om, hvem af de valgte forældrerepræsentanter, der er på valg til næstkommende bestyrelsesvalg.

 

 

 

§ 3, stk. 2  Medarbejderrepræsentanterne

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen skal vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. Der vælges 1 / 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 suppleanter på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen. Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen.

 

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år, indtil nyvalg har fundet sted.

  

Ved en nyoprettet institution skal der træffes beslutning om, hvem af de valgte medarbejderrepræsentanter, der er på valg til næstkommende bestyrelsesvalg.

 

§ 4 Valgbarhed og valgret

Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges blandt forældrene til børn i institutionen.

Ved forældre forstås de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i institutionen.

 

 Valgbarhed og valgret tilkommer endvidere følgende:

·         Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service.

·         Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene).

·         Ugift samlever, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet.

 

Ved afstemning kan der afgives en stemme pr. barn.

 

§ 5 Medarbejdernes valgbarhed og valgret

Medarbejderrepræsentanter vælges af og blandt medarbejderne i dagtilbuddet. Ledelsen betragtes i denne sammenhæng ikke som medarbejdere og kan derfor hverken vælges eller deltage i valget af medarbejderrepræsentanter.

 

Medarbejdere med fast tjeneste på mere end 1 kommunal institution har stemmeret på den institution, hvor den pågældende har det største ugentlige timetal.

 

Ansatte i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

 

§ 6 Valgprocedure

Valgproceduren fastsættes i institutionens egen forretningsorden.

 

I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der forsat stemmelighed, finder lodtrækning sted.

 

 

§ 7 Udtrædelse af bestyrelsen

Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis forsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

 

En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret/modtaget sin opsigelse fra byrådet. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

 

Suppleanten indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer.

 

§ 8 Bestyrelsens konstituering

Institutionens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted senest 14 dage efter nyvalget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

 

Såfremt formanden udgår, indtræder næstformanden som formand i resten af valgperioden, og bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand.

  

§ 9 Bestyrelsens virksomhed

Forældrebestyrelsen udøver sin virksomhed i lukkede møder. Der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsesmøder.  Et enkelt eller flere af bestyrelsens medlemmer kan således ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne udenfor bestyrelsens møder.

 

Bestyrelsens medlemmer har som personer, der virker indenfor den offentlige forvaltning, tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler. Medlemmerne og suppleanterne underskriver tavshedserklæring.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  

§ 10 Forældrebestyrelsens beføjelser

Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med personalet handle indenfor de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

 

Bestyrelsen skal have medindflydelse på principperne for daginstitutionernes virke på følgende områder:

  • Fastlæggelse af principper for det pædagogiske arbejde i institutionen.
  • Godkendelse og evaluering af pædagogiske læreplaner.

·         Børnemiljøloven.

·         Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet.

·         Budget.

·         Vedligeholdelsesplanen.

 

Forældrebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende institution. Forældrebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

 

Forældrebestyrelsen har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af alt fastansat personale i institutionen. Forældrebestyrelsen skal ikke inddrages, men orienteres inden afskedigelser.

 

Byrådet delegerer sine beføjelser til forældrebestyrelserne, bortset fra:

·         Tilsynet med daginstitutionerne efter retssikkerhedslovens § 16.

·         Visitationen til tilbudene efter lov om social service § 12.

·         Fastsættelse af forældrebetaling og tildeling af fripladser efter lov om social service § 15.

·         Beføjelser, der er følger af den kommunale bevillingskompetence.

·         Arbejdsgiverkompetencen.

 

 

§ 11 Principper for ansættelser

 

§ 11 stk. 1 Ansættelse af leder/distriktsleder:

Økonomiudvalget ansætter ledere. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af forældre fra bestyrelsen, medarbejdere, en pædagogisk konsulent samt dagpasningschefen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget er ikke bundet af forældrebestyrelsens indstilling.§ 11 stk. 2  Ansættelse af fast personale

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som består af forældrerepræsentanter fra bestyrelsen, medarbejdere samt leder. Lederen/distriktslederen har fået uddelegeret ansættelseskompetencen.

 

§ 11 stk. 3  Ansættelse af øvrigt personale

Ansættelse foretages af lederen.

 

§ 12 Daginstitutionslederens ansvar/kompetence

Daginstitutionslederen/distriktslederen har den administrative og pædagogiske ledelse af daginstitutionen og er ansvarlig for daginstitutionens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og Byråd. Lederen leder og fordeler arbejdet mellem institutionens ansatte samt træffer alle nødvendige/konkrete afgørelser vedrørende institutionens drift. Lederen samarbejder med de ansatte, samarbejdsorganer, Børne- og Undervisningsudvalget, dagpasningsafdelingen og forældrebestyrelsen.

 

Institutionslederen orienterer nyvalgte forældrerepræsentanter om tavshedspligten, herunder ansvaret for at bestyrelsen underskriver tavshedserklæringen og har desuden til opgave at rådgive og vejlede forældrebestyrelsen om arbejdsgange/forvaltningsprocedurer i forbindelse med bestyrelsens opgaver m.v.

 

Lederen står som garant for, at beslutninger truffet af forældrebestyrelsen der er i strid med styrelsesvedtægten eller andre fastsatte love/retningslinier, ikke udføres. Såfremt en sådan situation/tvivlsspørgsmål opstår, kontaktes Børne- og Undervisningsudvalget for videre afklaring.

 

§ 13 Samarbejde

Dialogen mellem det politiske udvalg og forældrebestyrelserne sikres gennem afholdelse af minimum to årlige dialogmøder.

 

§ 14 Ikrafttræden og ændringer af styrelsesvedtægten

 

Denne vedtægt træder i kraft 01.01.2007, dog således at de nuværende bestyrelser fortsætter uændret i  den nuværende valgperiode.  Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne.


Sidst opdateret 22. juni 2015