Kærvejen 30a, 7171 Uldum, Tlf.: 79 83 31 80 
 
  Læreplaner
 

FORMÅLET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER:

 

De pædagogiske læreplaner er et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde.

Læreplanerne er et arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn og ruste det enkelte barn til at bidrage til fællesskabet og begå sig videre i livet

Det er Børnekærets opgave, at bidrage til, at fremme barnets trivsel, læring og udvikling af kompetencer.

En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring – en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre

 

 

BØRNEKÆRETS LÆREPLANSOVERSIGT OVER ET BARNS BØRNEHAVETID

 

Ny i børnehave                                                                                                                    Klar til skole    

 

Den enkelte gruppe har hovedansvaret for, at der evalueres på følgende læreplanstemaer.

I dagligdagen vil vi opleve, at alle læreplanstemaerne er i spil i løbet af en dagligdag.

Så selvom spilopperne har fokus på personlige kompetencer, beryder det i praksis - at de også beskæftiger sig med de øvrige temaer, idet de seks temaer helt naturligt er viklet ind i hinanden og hinandens forudsætninger for at der kan ske trivsel, læring og udvikling.       

           


PERSONLIGE KOMPETENCER


 

OVERORDNEDE MÅL:

 • At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.
 • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og med skabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Respektere barnet, som det er og se det som en unik person
 • Barnet støttes, guides og udfordres til selvstændighed (f.eks. ved selv at tage tøj af og på, selv klare toiletbesøg og finde sin egen frugtpose)
 • Børnene møder anerkendende og troværdige voksne
 • Støtte børnene i at sige til og fra (f.eks. i forhold til legekammerater, konflikter og ønsker/egne behov)
 • Barnet støttes i at sætte ord på egne følelser, og får forståelse for andres
 • følelser

 

 

 

 

 

 

 

 


SPROG

 

 

OVERORDNEDE MÅL: 

 • At sikre børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • At opfordre børnene til sproglig kreativitet, samt at udtrykke sig gennem forskellige genrer.
 • At støtte børnene i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.
 • At sikre børnene adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder mulighed for at arbejde med it.

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Sætte ord på ting og italesætte hverdagens handlinger og skabe en dialog med barnet, samt barn/barn imellem
 • Stimulere barnets sproglige begrebsverden (f.eks. over/under, begreber og ordforråd)
 • Skabe rum for lege, sanglege, rim & remser, højtlæsning og snakke om det læste, samt spille spil
 • Benytte synlige skriftsymboler rundt i huset (f.eks. i garderoben), bruge kalender og Ipads
 • Italesætte kropssprogets betydning
 • Barnet præsenteres for forskellige sprogstimuleringer via computere, bøger og musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALE KOMPETENCER

 

OVERORDNEDE MÅL:

 • At sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og at de oplever at høre til.
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i børnehaven, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drillerier og hvor ingen holdes udenfor.
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer, at samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser.

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Øve barnet i at lytte til andre og vente på tur.
 • At snakke med børnene om, at vi er forskellige, har forskellige behov og at der er plads til alle i fællesskabet
 • Alle har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab
 • Skabe rum for og tilbyde aktiviteter, der udvikler børns venskaber
 • Snakke med børnene om hvordan vi deles om tingene og behandler både egne, andres og børnehavens ting med respekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KROP OG BEVÆGELSE

 

OVERORDNEDE MÅL:

 • At børnene oplever glæde ved at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer.
 • At der er mulighed for, at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og aktiv livsstil.
 • At sikre børnene mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.
 • At give børnene kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støtte dem i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Bruge hallen
 • Bruge nærmiljøets legepladser, Uldum Kær mm.
 • Bruge børnehavens legeplads, hvor børnenes sanser og motorik udfordres
 • Bruge børnehavens indendørs rum f.eks. tumle- og motorikrum
 • Snakke om hygiejne
 • Afholde maddage
 • Udfordre børnene sansemotorisk
 • Planlægge aktiviteter med fokus på børns motoriske udvikling
 • Deltage i den årlige motionsdag
 • Afholde temadage omkring sund/usund mad
 • Tale om kroppen og dens funktioner

 

 

 

 

 

 

 


NATUR OG NATURFÆNOMENER

 

OVERORDNEDE MÅL:

 • At sikre børnene mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at de får mulighed for at udvikle respekt for natur og miljø.
 • At børnene kan erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg, fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter.
 • At sikre børnene mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener, samt at opleve naturen som et rum for at udforske verden.

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Tage på ture ud af huset
 • Undersøge dyre – og plantelivet på legepladsen, vandhuller, vandløb og i nærmiljøet
 • Følge årets gang og naturens skiftende årstider
 • Være ude og opleve al slags vejr
 • Lave bål
 • Give mulighed for at lege og eksperimentere med mudder, vand mm.
 • Indsamle og anvende bær, kartofler osv.
 • Eksperimentere og undersøge frø, planter, kryb og haletudser

 

 

 

 

 

 

 


KULTURELLE UDTRYKSFORMER

 

 

OVERORDNEDE MÅL:

 • At børnene møder voksne, der selv er aktive kulturbrugere, der støtter dem i at eksperimentere med, øver sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At sikre at børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og med skabende kulturel aktivitet.
 • At sikre børnene lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

 

I Børnekæret opfylder vi dette ved at:

 • Markere traditioner og årets gang (f.eks. Lucia, sommerfest og motionsdag)
 • Benytte nær – og lokalområdet med gå- og busture (f.eks. højskolen, biblioteket og Bygholm Park)
 • Give børnene kendskab og mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer (f.eks. maling, modellervoks og kartoffelmel)
 • Give børnene adgang til at stifte bekendtskab med forskellige medier (f.eks. Ipads, computere og kameraer)
 • Arbejde med forskellige udtryksformer (f.eks. Teater, eventyr og sanglege)

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Dokumentation i forhold til Læreplanerne

Målgruppen:

Vores dokumentation er rettet til forældre, børn, forældrebestyrelsen, personale, forvaltning og politikere.

Vi benytter os af følgende midler:

Daglig dokumentation gennem dialog – fotoskærm og dokumentationsmappe

Barnets bog

Krumme Træet

Udstillinger

Forældre INTRA – Kalender, Nyhedsbreve, Månedsbreve, Årshjul

 

 

Evaluering i forhold til læreplanerne

Formålet med at evaluere de pædagogiske læreplaner er at personalet løbende skaber ny fælles viden og læring i et refleksionsrum, hvor der skabes mulighed for udvikling af den pædagogiske praksis til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Når vi evaluerer, tager vi udgangspunkt i SMTTE modellen, men har dog tilføjet et I (SMITTE) idet vi beskriver intentionen/meningen med ind i modellen.

 

S = Sammenhæng

M = Mål

I = Intention

T = Tiltag

T = Tegn

E = Evaluering


Sidst opdateret 14. april 2015